LEDENPORTAAL
PRIVACYVERKLARING / PRIVACY STATEMENT
For English - see below

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de NVD verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.
 
De NVD
De NVD streeft naar bevordering van de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder, en naar de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking. De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en het stimuleren van demografisch onderzoek.
 
Privacybeleid
De NVD is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens en wil dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De NVD verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.
 
Welke gegevens verwerkt de NVD en voor welk doel?
De NVD verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke gegevens moeten worden verwerkt.
In het kader van het NVD lidmaatschap of het aanmelden voor door de NVD georganiseerde evenementen kan de NVD de volgende persoonsgegevens vragen: Geslacht, Initialen, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Organisatie, Titel, Functie, E-mail, Telefoon, Postadres, Geboortedatum, Bankrekening en Contributiemodel (automatische incasso of acceptgiro).
Voor leden van de vereniging worden persoonsgegevens door de NVD verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging, meer specifiek voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, het uitnodigen voor bijeenkomsten en evenementen en het innen van congresgelden. De communicatie vindt plaats door middel van het verzenden van e-mails en/of post. Met een login en wachtwoord (dat versleuteld wordt opgeslagen) krijgen leden toegang tot het ledenportaal. Hier kunnen zij hun gegevens inzien en wijzigen, en kunnen zij zich aanmelden voor evenementen.
Voor niet-leden die zich aanmelden voor een specifiek evenement worden persoonsgegevens door de NVD uitsluitend verwerkt voor het betreffende evenement.
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De NVD beveiligt uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.
 
Verwerking door derden
Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens maakt de NVD gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVD. Op het moment dat de NVD uw gegevens aan derden verstrekt waarborgt zij uw privacy rechten door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan.
De NVD verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, niet zijnde verwerkers, indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag voor aanwezig is of als u hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de NVD opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is als lid of zolang noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap of na afloop van het door de NVD georganiseerde evenement.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn voor het lidmaatschap of het evenement waarvoor u zich hebt aangemeld. Indien de NVD persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken.
 
Vragen en/of klachten
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via info@nvdemografie.nl. De NVD zoekt dan samen met u naar een oplossing. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De NVD kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van de NVD worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.
 
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15-04-2020.

********************************************************************************************************************

The Netherlands Demographic Society (NVD) considers your privacy important. This privacy statement explains which personal data the NVD collects, how these data are processed and for what purpose.

The NVD
The NVD aims to promote the scientific study of population issues in general and those in the Netherlands in particular, and to disseminate knowledge about population issues among broad sections of the population. The society tries to achieve these objectives by organizing scientific meetings and stimulating demographic research.

Privacy Policy
The NVD is aware of its responsibility when processing personal data and wants this to take place in a careful and lawful manner. The NVD processes personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the privacy rules arising from it.

Which personal data is recorded for what purpose?
The NVD only processes personal data if this is necessary for a specific purpose. The purpose determines which data have to be processed.
As regards the NVD membership or registration for events organized by the NVD, the NVD may request the following personal data: Salutation, Name, Organization, Title, Position, E-mail, Telephone, Postal address, Date of birth, Bank account and Contribution model (Direct debit or By invoice).
For members of the society, personal data is processed by the NVD for the purpose of the membership administration, contribution collection, provision of information, inviting for meetings and events and collecting conference fees. Communication takes place by sending e-mails and / or mail. Members can access the member portal with a login and password, which is stored encrypted. In the member portal, they can view and change their details, and register for events.
For non-members who register for a specific event, personal data will only be processed by the NVD for that specific event.

Security of your personal data
The NVD has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against accidental loss, destruction or damage and to prevent misuse and unauthorized access to your personal data.

Processing by third parties
The NVD uses the services of third parties, the so-called processors, to collect and process your personal data. These processors only process the personal data on behalf of the NVD. The NVD will safeguard your privacy rights by conducting a processing agreement in which arrangements are made as to how to deal with your personal data.

The NVD will only provide your personal data to third parties, not being processors, if there is a legal obligation or basis for this or after your written permission.

Retention period of personal data
Your personal data is stored by the NVD during the period that you are registered as a member or as long as necessary for the realization of the purpose for which the personal data are collected. Your data will be stored for a maximum of two years after termination of the membership or after the event organized by the NVD.

Rights regarding your data
You have the right to inspect, correct or delete the personal data we receive from you. Deletion of your data is only possible if the data is no longer relevant to the membership or event for which you have registered. If the NVD processes personal data on the basis of your permission, you will always have the opportunity to withdraw your permission.

Questions and/or complaints
Should you have any questions and/or complaints about the processing of your personal data, please contact us at info@nvdemografie.nl. The NVD will then work with you to find a solution. If this does not lead to a satisfactory result, you have the right under the GDPR to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

Changes to this privacy statement
The NVD may change this privacy statement. Any changes will be published on the website of the NVD. Changes made to this privacy statement will never be in violation of the GDPR and the privacy rules arising from it.

Entry into force
This privacy statement entered into force on 15-04-2020.
 
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?